Rapport over ons burgerinitiatief van VHL studenten

Eind januari hebben drie Van Hall-Larenstein studenten hun rapport opgeleverd. Vanochtend hebben ze in Leeuwarden bij VHL hun presentatie gegeven. Als een trio hebben ze hun onderzoek en het rapport toegelicht. Gefocust op People, Planet, Profit hebben zij zich over vier vragen gebogen:

 • Vastlegging/terughouden van CO2 uitstoot (vooral vanwege het perceelranden-beheer)
 • Relatie De Warren met N2000-gebieden Alde Feanen en Grote Wielen
 • De CSA-tuin
 • Het bedrijfsgebouw

Van alle vier punten hebben ze sterke en zwakke punten benoemd met een specifiek beoordelingstool.

Al met al een zinvolle toevoeging aan dit burgerinitiatief Verbindingen en Betrokkenheid en het Ecosysteemdiensten rapport.

Na afloop van de presentatie en het vragenrondje bood Leonor Lindner vanuit het burgeriniatief hen een Pluim van riet uit De Warren aan.

De gemeente en De Warren

Een aantal keer is woningbouw in de Warren weer ter sprake gekomen, maar de Raad blijft bij haar uitspraak: geen woningbouw in de Warren. Tijdens de raadsvergadering van 1 april 2021 heeft de PvdA bovendien de volgende motie ingediend.

 • In juli 2019 de gemeenteraad bij meerderheid heeft besloten geen woningbouw te ontwikkelen in het gebied de Warren
 • Vervolgens een burgerinitiatief De Warren natuurlijk Groen is gestart met een globaal plan om in het gebied een invulling te geven met een hoog natuurlijk karakter
 • Anderen ook hun belangstelling hebben uitgesproken voor onder meer de ontwikkeling van een manage, hotel-restaurant, watersport en woningbouw Overwegende dat:
 • het mogelijk is dat partijen zich als belangstellende melden met puur economisch georiënteerde intenties
 • Daarbij geen recht gedaan wordt aan de intenties van het burgerinitiatief
 • Het bijzondere karakter en de eerder genoemde intenties alleen recht kan worden gedaan als elke eventuele ontwikkeling getoetst wordt aan de impact ervan op de ecologische kwaliteiten van het gebied
 • Daarbij dan elke ontwikkeling bijvoorbeeld zoveel mogelijk circulair moet zijn (strevend naar 100 %), omkeerbaar en zoveel mogelijk zonder productie van afvalstoffen (strevend naar 0%)
 • Daarmee de Warren een toonaangevend en sterk innovatief karakter krijgt Besluit:
 • als toetsingscriterium voor ontwikkelingen annex aan het burgerinitiatief vast te stellen dat elke ontwikkeling getoetst moet worden aan de impact op de ecologie van het gebied en de omkeerbaarheid van de ontwikkeling
 • daarmee bij elke ontwikkeling de ecologie op 1 gezet wordt en de economie op 2, in een realistische en uitvoerbare balans.

Deze motie is door de Raad aangenomen. Ecologie boven economie. Dat wij heel tevreden zijn met deze motie kunt u zich voorstellen.
De Raad heeft de gemeente opdracht gegeven een gebiedsvisie voor, zoals het nu heet Burgum-West te ontwikkelen. Op 11 oktober jl. heeft de portefeuille houder mevrouw Willemsma de Raad hierover een voortgangsrapportage gestuurd. U vindt deze brief op onze website. Een bureau heeft de opdracht gekregen om een ‘Visietraject’ uit te werken. De eerste concrete stap is: ‘Gesprekken aan omgevingstafel.’ Het eerste gesprek heeft plaats gevonden op 17 december 2021, een tweede in januari 2022. De Warren Natuurlijk Groen zit met een aantal andere initiatiefnemers aan die tafel, om uiteindelijk tot drie alternatieven voor de gebiedsvisie te komen. Aan de tafel zitten géén initiatiefnemers met plannen op het gebied van woningbouw.

We houden u op de hoogte.

Rapport EGB Stenden

In het kader van de minor Sustainable Society bij NHL-Stenden zijn vier studenten aan een opdrachtnemer gebonden om: helpen bij het uitvoeren van een project dat een relatie heeft met het verduurzamen van de samenleving. Deze studenten helpen de aannemer onderzoekt de middelen en mogelijkheden die voorhanden zijn om een ​​project naar keuze uit te voeren. in deze geval worden de studenten gekoppeld aan de Enerzjy Groep Burgum. De Enerzjy Group wordt geleid door de burger samenwerking die als doel heeft om in 2030 van Burgum een ​​energieneutrale gemeente te maken. Om daar te komen, ze hebben de leerlingen de opdracht gegeven om een ​​project te vinden dat bewustzijn en betrokkenheid kan creëren de lokale gemeenschap van Burgum om mee te werken aan een betere en duurzamere leefomgeving in Burgum.

Lees het rapport hier

Rapport ‘Ecosysteemdiensten van De Warren’

Streekmarkt in de Warren


Om het dorp en De Warren meer aan elkaar te verbinden hielden we op 4 september een Streekmarkt in De Warren. It Fryske Gea stelde hiervoor een weiland tegenover de zeilschool ter beschikking. Toen we om 11 uur ‘open’ gingen scheen de zon volop op alle kleurige kraampjes. Keimpe van der Meer componeerde een nieuw Warrenlied en onder begeleiding van zijn accordeon stond jong en oud al gauw vrolijk mee te zingen en swingen. Even pauze, waarin de bezoekers langs de diverse informatieve kraampjes drentelden: wat wisten ze bijvoorbeeld van de echte Friese Rassen en Gewassen, of van de vogels die in de Warren vaak te zien zijn. En dat Karakteristiek Tytsjerksteradiel zich niet alleen met huizen en gebouwen, maar ook met karakteristiek landschap bezig hield was voor menigeen ook nieuw. Het vrolijke geroezemoes verstomde even tijdens het optreden van Nanne & Ankie, maar al gauw werd daar bij geklapt en gedanst. Douwe Kootstra toverde met zijn verhalen verwondering op de gezichten van groot en klein: wat een ras verteller. Albert Wester van It Fryske Gea liep met een groep belangstellenden door de wei naar de pingoruïne aan de Lange Laan. Deze ligt verscholen achter struiken en bomen en trekt zo niet veel aandacht, maar Albert wist iedereen te boeien met zijn verhaal over zijn ontstaan en de typische begroeiing. Al met al was het een zeer geslaagde dag. ‘Doen jullie dit volgend jaar weer?’ vroegen meerdere mensen. Wellicht, wie weet…

Iepenloft Konsert

Op één van de mooiste zomeravonden van het jaar, op 17 juli, organiseerden we  een openluchtconcert, midden in de weilanden naast de Sluiterspoel. Het Aristos Strijkkwartet musiceerde en bijna honderd mensen op stoeltjes en op de grond luisterden muisstil. Overvliegende ganzen leverden een bijdrage en de ondergaande zon zorgde voor een bijna magische sfeer. Na afloop liepen de mensen duidelijk heel tevreden in een lange rij, de stoeltjes onder de arm, terug naar de weg. Al met al was het een uitzonderlijke gebeurtenis.

Agenda

a:7:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:6:”agenda”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:27:”Instellingen voor de agenda”;}