De gemeente en De Warren

Een aantal keer is woningbouw in de Warren weer ter sprake gekomen, maar de Raad blijft bij haar uitspraak: geen woningbouw in de Warren. Tijdens de raadsvergadering van 1 april 2021 heeft de PvdA bovendien de volgende motie ingediend.

  • In juli 2019 de gemeenteraad bij meerderheid heeft besloten geen woningbouw te ontwikkelen in het gebied de Warren
  • Vervolgens een burgerinitiatief De Warren natuurlijk Groen is gestart met een globaal plan om in het gebied een invulling te geven met een hoog natuurlijk karakter
  • Anderen ook hun belangstelling hebben uitgesproken voor onder meer de ontwikkeling van een manage, hotel-restaurant, watersport en woningbouw Overwegende dat:
  • het mogelijk is dat partijen zich als belangstellende melden met puur economisch georiënteerde intenties
  • Daarbij geen recht gedaan wordt aan de intenties van het burgerinitiatief
  • Het bijzondere karakter en de eerder genoemde intenties alleen recht kan worden gedaan als elke eventuele ontwikkeling getoetst wordt aan de impact ervan op de ecologische kwaliteiten van het gebied
  • Daarbij dan elke ontwikkeling bijvoorbeeld zoveel mogelijk circulair moet zijn (strevend naar 100 %), omkeerbaar en zoveel mogelijk zonder productie van afvalstoffen (strevend naar 0%)
  • Daarmee de Warren een toonaangevend en sterk innovatief karakter krijgt Besluit:
  • als toetsingscriterium voor ontwikkelingen annex aan het burgerinitiatief vast te stellen dat elke ontwikkeling getoetst moet worden aan de impact op de ecologie van het gebied en de omkeerbaarheid van de ontwikkeling
  • daarmee bij elke ontwikkeling de ecologie op 1 gezet wordt en de economie op 2, in een realistische en uitvoerbare balans.

Deze motie is door de Raad aangenomen. Ecologie boven economie. Dat wij heel tevreden zijn met deze motie kunt u zich voorstellen.
De Raad heeft de gemeente opdracht gegeven een gebiedsvisie voor, zoals het nu heet Burgum-West te ontwikkelen. Op 11 oktober jl. heeft de portefeuille houder mevrouw Willemsma de Raad hierover een voortgangsrapportage gestuurd. U vindt deze brief op onze website. Een bureau heeft de opdracht gekregen om een ‘Visietraject’ uit te werken. De eerste concrete stap is: ‘Gesprekken aan omgevingstafel.’ Het eerste gesprek heeft plaats gevonden op 17 december 2021, een tweede in januari 2022. De Warren Natuurlijk Groen zit met een aantal andere initiatiefnemers aan die tafel, om uiteindelijk tot drie alternatieven voor de gebiedsvisie te komen. Aan de tafel zitten géén initiatiefnemers met plannen op het gebied van woningbouw.

We houden u op de hoogte.