Korte toelichting op het Burgerinitiatief

Van Actiegroep naar Burgerinitiatiefgroep

Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad huizenbouw in de Warren weggestemd. Na deze euforische gebeurtenis heeft de actiegroep De Warren Natuurlijk Groen het initiatief genomen om – in overleg met de gemeente –  ideeën en voorstellen te gaan ontwikkelen om de Warren meerwaarde te geven, voor de huidige en de toekomstige tijd. De naam actiegroep de Warren Natuurlijk Groen is hiermee vervangen door burgerinitiatiefgroep de Warren.  Het plan krijgt vorm onder de naam Verbinding en Betrokkenheid. Het BI werd op 12 augustus  2020 aangeboden. 

De voeding voor onze ideeën

Onze ideeën worden gevoed door zorg over actuele en urgente zaken als: de merkbare klimaatverandering, de dominante intensieve landbouw, de stikstofproblematiek, aantasting van het landschap, teruglopende weidevogelstand,  achteruitgang van de biodiversiteit,  discussies over behoud van het laagveen en  bodemdaling door veenoxidatie.
In positieve zin worden we gestimuleerd door tal van (wetenschappelijke) bevindingen, plannen en al gerealiseerde initiatieven om bovenstaande thematiek te lijf te gaan.
In augustus 2020, bijna een jaar de memorabele raadsvergadering, leggen wij het de concept-plannen voor ons Burgerinitiatief aan de gemeenteraad voor.

Wat willen we concreet

Het Burgerinitiatief streeft naar een beperkte vorm van herinrichting en herbestemming van de Warren, waar blijvend wordt geboerd, waar boeren en burgers nader tot elkaar komen en waar een groene parel voor Burgum en de gemeente Tytsjerksteradiel wordt gerealiseerd. Verbinding en Betrokkenheid  – letterlijk en figuurlijk-  vormen daarbij het motto. Westelijk van de Langelaan is de insteek gericht op extensiever boeren met een opwaardering van de natuur en deels ‘ontspannen buiten zijn’, denk aan bijvoorbeeld een struin pad en begeleide excursies. Oostelijk van de Langelaan zien we de mogelijkheid van gemeenschapslandbouw, een op de natuur gerichte speel-, ontspannings- en ontmoetingsplek voor jong en oud met een bescheiden –duurzaam- paviljoen,  annex natuurvoedingsmiddelenwinkel, waar lokale en regionale producten kunnen worden verkocht.

De volledige tekst van het Burgerinitiatief is hier lezen.